Privacyverklaring

Hieronder kunt u lezen waarom wij uw gegevens nodig heben en hoe dat is verantwoord in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Helma Erkelens Communicatieadvies en Tekst en Louwke Meinardi Communicatie, samenwerkend onder het label De Schrijfprofs, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

helma@helmaerkelens.nl
+31505494971

Louwke.meinardi@gmail.com
+31610 817134

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Locatiegevens
 • Werk/maatschappelijke functie

Waarom hebben wij uw contactgegevens nodig?

 1. Wij hebben uw contactgegevens uitsluitend nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Dit zijn tekst- en filmproducties, redactie, organisatie en advisering, en alles wat bij een bedrijfsvoering hoort, zoals acquisitie, offertes, facturen en contacten. Het gaat uitsluitend om business-to-bussiness doeleinden.
 • Uw gegevens zijn onmisbaar voor de interviews en reportages die wij schrijven. Dit valt binnen de AVG onder journalistieke, academische, artistieke en literaire doeleinden. Publicatie vindt altijd plaats in overleg met u en met uw toestemming (mondeling en/of per e-mail). Publicatie houdt dus altijd in dat u daarmee hebt ingestemd.

De volgende artikelen van de AVG zijn in dit geval niet van toepassing: 

 • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
 • Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
 • Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
 • Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
 • Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
 • Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
 • Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
 • Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:

 • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
 • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
 • geen recht op rectificatie
 • geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
 • geen recht op bezwaar tegen de verwerking 
 • geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij werken business-to-business, dus altijd in opdracht van een organisatie, bedrijf of instantie. 

Wij komen op een van de volgende manieren aan uw gegevens:

 • In vrijwel alle gevallen worden uw contactgegevens door de opdrachtgever aan ons verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om u daarover vooraf in te lichten.
 • Wij hebben u persoonlijk benaderd, waarna u ons uw contactgegevens hebt gegeven.
 • Wij hebben derden gevraagd om uw contactgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van derden om u daarover in te lichten.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hadden verzameld. Wij zijn als bedrijf gehouden aan de wettelijke bewaarplicht voor bedrijven van de Belastingdienst. Op facturen, offertes, contracten en in agenda’s worden standaard persoonsgegevens vermeld.

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden. Het is wel mogelijk dat wij ze delen. Dat is nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of met de opdrachtgever. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Het delen van uw persoonsgegevens gebeurt doorgaans met uw medeweten en toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (geldt niet voor journalistiek) of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Schrijfprofs. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u te noemen persoon of organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helma@helmaerkelens.nlof louwke.meinardi@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . 

Klachten

Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via helma@helmaerkelens.nlof louwke.meinardi@gmail.com.